KURIKULUM KELUARGA SAMARA | SYARIFAH NORMAWATI, Ph.D

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

KURIKULUM KELUARGA SAMARA | SYARIFAH NORMAWATI, Ph.D

Rabu, 26 Juli 2023

Judul          : Kurikulum Keluarga SAMARA

Pengarang : Syarifah Normawati, Ph.D

ISBN             : 978-623-90134-5-5

e-Mail           : indragiridotcom@gmail.com

Penerbit        : PT. INDRAGIRIDOTCOMSinopsis

Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi-kan rahmat da n hidayah Nya kepada kita semua, mudahmudahan kita selalu berada dalam lindungan salam mari kita kirimkan buat baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan selalu bershalawat kepadanya, kelak kita termasuk orang yang mendapat syaf‟aat darinya. 

Selanjutnya dalam kesempatan ini, kami Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun, dan pihak yang memberikan dukungan moral, mudah-mudahan kehadiran buku ini, dapat dijadikan modul dalam memberikan penasehatan kepada para calon pengantin, sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan mereka sudah memiliki bekal dalam membangun rumah tangga. 

Persoalan Aqidah, Syariat dan Ibadah merupaka n satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang harus dimiliki oleh individu baik mu‟min maupun mu‟minat. Pengetahuan akan unsur-unsur te rsebut menjadi modal utama dalam membangun rumah tangga yang berku alitas, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmmah. 

Tanpa modal ini, sebuah rumah tangga dapat dengan mu dah mengalami kegoncangankegoncangan, bahkan dapat membuat suat u rumah tangga berada diambang kehancuran. Karena itu kami menyam paikan kepada semua pihak, kiranya dapat mengambil hikmah dari buku yang sangat sederhana ini,

Berikut kami sapaikan dua buah bait pantun yaitu: 

Kalau sudah ku tui padi 

Padi ku jual ke dalam pecan 

Kalau sudah ku ucapkan janji 

Hanya Allah yang dapat memisahkan 


Padi ku jual ke dalam pecan 

Tidak lupa beli bedak dan gincu 

Kalau selalu mengizinkan 

Hidup kita kekal ke anak cucu 

Mudah-mudahan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat menjadi motivasi guna meningkat pemahaman keagamaan lebih lanjut. Akhirnya kami aturkan terima kasih, semoga buku ini dapat bermanfaat.